Skip to content

Các Thiết Lập Chung Trong Settings > General Của Merchize

You are here:
< All Topics

Cài Đặt General Trong Settings

Sau khi truy cập vào mục Settings -> General, bạn sẽ nhìn thấy một số thông tin cài đặt cho store ở phía bên phải màn hình. Cụ thể, ở mục General sẽ bao gồm những trường thông tin bạn cần hoàn thành như sau:

 1. Store Details

Merchize và khách hàng sẽ sử dụng những thông tin này để liên hệ với bạn khi cần, bao gồm:
 • Store name: Tên cửa hàng.
 • Tag Line: Các sản phẩm mà cửa hàng tập trung bán.
 • Support email: Địa chỉ email khi liên hệ với khách hàng.
general-setting  

 2. Store Appearance

Store-Appearance
 • Upload Logo: Logo hiển thị cho website.
 • Upload Favicon: Icon hiển thị cho website.
 • Upload Banner: Banner hiển thị cho website.

3. Store Address

Địa chỉ cửa hàng, mục này sẽ cần điền một số thông tin như:
  • Legal Name of Business: Tên doanh nghiệp hợp pháp.
  • Phone: Số điện thoại.
  • Address: Địa chỉ.
  • Postal / ZIP code: Mã số bưu điện.
  • City: Thành phố.
  • State: Bang.
  • Country: Quốc Gia.
  Store Address  

4. Timezone

Bạn nên chú ý để múi giờ theo mục tiêu khách hàng tiếp cận.

5. Store Currency

Đơn vị tiền tệ trong cửa hàng. Ở đây đơn vị tiền tệ là USD. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn cài đặt store một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất có thể.
Table of Contents