Skip to content

Hướng Dẫn Lấy Bing Site Verification Code

You are here:
< All Topics

Hướng Dẫn Lấy Bing Site Verification Code

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Bing của bạn > Gõ URL website của bạn. Bước 2: Tìm đến phần xác minh site, chọn Option 2: Copy and paste a <meta> tag in your default webpage (hoặc Sao chép và dán thẻ <meta> vào trang web mặc định của bạn). Bing Veritification Code_Merchize     Bước 3: Sau đó, tương tự với Google Site Verification code, bạn copy nội dung trong mục content vào phần Bing tracking trên Merchize. Bước 4: Quay lại tab xác minh của Bing, click Verify để xác minh site. Như vậy bạn đã xác minh được store trên Bing.
Table of Contents