Skip to content

Hướng Dẫn Lấy Google Conversion Tracking Code

You are here:
< All Topics

Hướng Dẫn Lấy Google Conversion Tracking Code

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  • Bước 2: Click vào Tool & Setting, chọn mục Conversions ở dưới mục Measurement.
  • Bước 3: Sau đó, bạn sẽ được dẫn đến mục Conversion Actions. Tạo một conversion mới rồi chọn mục Website để track sale trên website trên platform merchize của bạn.
  • Bước 4: Hoàn thành các mục về cài đặt của conversion bao gồm: Đặt tên cho conversion, chọn category của loại conversion này(purchase/sale, sign-up, lead, view of a key page, other.v.v.). Sau đó bấm Create and Continue để tạo conversion.
  • Bước 5: Đến đây, Google Ads sẽ hỏi bạn muốn lấy mã cài đặt loại gì, chọn “Install the tag yourself”.
  • Bước 6: Copy phần thông tin trong mục Send To và paste vào phần Google Conversion Tracking của Merchize. Tracking code sẽ có dạng AW-123456/ABCDEF…
Như vậy là bạn đã cài đặt được Google Conversion Tracking và có thể bắt đầu track hiệu quả các campaign của bạn rồi.
Table of Contents