Skip to content

Hướng Dẫn Setup Thời Gian Hold Đơn Và Chờ Đẩy Đơn Sang Hệ Thống Fulfillment Của Merchize – Push To fulfillment

You are here:
  • Main
  • Thiết lập chung
  • Hướng Dẫn Setup Thời Gian Hold Đơn Và Chờ Đẩy Đơn Sang Hệ Thống Fulfillment Của Merchize - Push To fulfillment
< All Topics

Các tính năng này cho phép seller làm 2 việc chính là :

  1. Schedule Time: Thêm thời gian chờ đẩy đơn sang hệ thống fulfillment của Merchize.
  2. Push to Fulfillment Progress: Chủ động Pause việc đẩy sang hệ thống fulfillment (thay vì cancel) trước khi đơn được đẩy sang hệ thống fulfillment

Cơ chế xử lý cụ thể như sau:

1. Schedule Time: Thêm thời gian chờ đẩy đơn sang hệ thống fulfillment của Merchize.

Trước đây, khi store đã bật chế độ fulfill tự động bởi Merchize, các đơn trên store nếu đủ điều kiện về verify địa chỉ sẽ được tự động đẩy sang hệ thống fulfillment của Merchize trong 5 phút sau khi verify địa chỉ xong.

Tuy nhiên mỗi seller mỗi store có 1 nhu cầu khác nhau, đặc biệt 1 số store có khoảng thời gian 24h để buyer thay đổi thông tin đơn trước khi sản xuất, 1 số store lại muốn có đơn là đẩy sản xuất luôn. Tính năng schedule time được tạo ra để xử lý vấn đề đó, tự động thêm 1 khoảng thời gian chờ vào từng đơn trước khi đơn được đẩy đi sang hệ thống fulfillment.

Để setup Schedule Time cho store của bạn, vào Fulfillment > Setting, ở mục Schedule time, chọn khoảng thời gian hold đơn mà bạn muốn. Sau đó, khi đơn được verify địa chỉ theo các setting của store, sẽ được đẩy vào hệ thống fulfillment của Merchize sau khoảng thời gian chờ đó thay vì tự động đẩy luôn như trước. Thời gian chờ tối đa là 2 ngày.

Trong trường hợp bạn thay đổi thời gian schedule, thời gian mới này sẽ được tự động áp cho các đơn đang schedule. Nếu có đơn nào đã schedule được 1 khoảng lớn hơn thời gian mới setup, đơn đó sẽ được đẩy đi ngay lập tức.

2. Push to Fulfillment Progress hiển thị tiến trình đẩy đơn sang hệ thống fulfillment và cho phépchủ động Pause việc đẩy sang hệ thống fulfillment (thay vì cancel) trước khi đơn được đẩy sang hệ thống fulfillment

Ngoài việc hold đơn theo 1 khoảng thời gian nhất định trước khi đẩy sang hệ thống fulfillment, sẽ có 1 vài đơn cần hold lại vô thời hạn để verify địa chỉ, verify thông tin rồi sau đó confirm lại thông tin mới đẩy sang phía fulfillment để sản xuất và ship.

Để xử lý vấn đề này, team dev đã update thêm khả năng Pause việc đẩy đơn sang phía fulfillment và tính năng Push to fulfillment progress để thể hiện tiến trình đơn được đẩy sang fulfillment đang ở bước nào.

Tiến trình Push to fulfillment progress của mỗi đơn bao gồm 4 trạng thái:

  • Validation: Đơn mới lên hệ thống, đang được kiểm tra địa chỉ, kiểm tra các thông tin xem có đủ điều kiện để đẩy sang fulfill không.
  • Scheduled: Sau khi validate đủ thông tin, đơn sẽ được chuyển sang trạng thái schedule – lên lịch đẩy sang phía fulfillment theo thời gian hold đã setup ở Schedule Time.
  • Paused: Nếu đơn vẫn đang trong giai đoạn Scheduled, bạn có thể Pause tạm thời để update chỉnh sửa thông tin trước khi đẩy sang hệ thống fulfillment. Khi Pause, đơn sẽ có trạng thái Push to fulfillment progress là Paused và bạn có thể filter các đơn đang pause ngoài trang order. Các đơn đang được pause sẽ có thêm button để Resume sau khi hoàn tất thay đổi thông tin. Khi đó nếu thời điểm bạn resume vẫn trong khoảng thời gian schedule, đơn sẽ được tiếp tục chờ đến hết thời gian schedule để đẩy đi fulfill. Còn nếu khi resume mà đã quá khoảng thời gian schedule tính từ lúc bắt đầu schedule, đơn sẽ được đẩy sang hệ thống fulfill ngay lập tức.
  • Pushed: Khi đơn đã được đẩy sang hệ thống fulfill, bạn sẽ không thể pause nữa.

(*) Lưu ý: Bạn chỉ có thể pause việc đẩy đơn sang hệ thống fulfillment, chứ không thể pause việc sản xuất khi đơn đã được thanh toán phí fulfillment cost để đi vào sản xuất.

Table of Contents