Skip to content

Hướng Dẫn Sửa Giá Đồng Loạt Sản Phẩm

You are here:
< All Topics

Bước 1

Từ trang chủ store của bạn trên page Seller.merchize.com truy cập Importer -> Import product.

Bước 2

Tại phần Bulk Import, tải file CSV Import sản phẩm.

  • Tại mục Percentage_discount trong file CSV, điền sô % tăng hoặc giảm giá sản phẩm.
  • Phần này để dương là giảm giá, để âm là tăng giá.
  • Áp dụng tương tự cho các sản phẩm khác trong danh sách.
  • Lưu lại thông tin và upload file lên hệ thống, các sản phẩm sẽ tự động được chỉnh giá theo danh sách.
Table of Contents