Skip to content

Hướng Dẫn Sửa Hàng Loạt Giá Variants Trong 1 Sản Phẩm

You are here:
< All Topics

Bước 1

Tại trang chủ store của bạn trên Seller.merchize.com, truy cập mục Products.

Bước 2

Trong mục Products, click tên sản phẩm bạn cần sửa giá.

Bước 3

Kéo xuống phần Variants, bạn có thể tick chọn các variant cần sửa giá hoặc tick ô vuông trên cùng để chọn toàn bộ variant, chọn Actions -> Edit price.

Bước 4

Trong form Top up, điền giá mới và chọn Save để lưu thông tin.

Table of Contents