Skip to content

Hướng Dẫn Thêm Mục Số Điện Thoại Vào Form Checkout

You are here:
< All Topics

Mặc định, mục điền số điện thoại trong form checkout trên Merchize là Hidden – bị ẩn.

Nếu bạn muốn thêm trường điền số điện thoại trong form Checkout để khách hàng có thể nhập số điện thoại vào form đó thì có thể đăng nhập vào trang quản trị store rồi vào Settings > Checkouts và chọn Shipping address phone number:

– Hidden là ẩn

– Optional: Khách hàng có thể điền số điện thoại hoặc không điền

– Required: Khách hàng bắt buộc phải điền số điện thoại

Table of Contents