Skip to content

Hướng Dẫn Thêm Tag Hàng Loạt Cho Nhiều Sản Phẩm (Bulk Add Tags)

You are here:
< All Topics

Bước 1

Từ trang chủ của bạn tại Seller.merchize.com truy cập phần Products.

Bước 2

Tick chọn các product cần thêm tag, vào Action -> Add tags.

Bước 3

Tại cửa sổ top up, điền Tag -> Enter -> Nhấn Save để lưu lại.

Table of Contents