Skip to content

Quy Định Refund Khi Đóng Store Merchize

You are here:
< All Topics

1- Các Khoản Tiền Nào Sẽ Không Được Refund?

– Store subscription fee của tháng

Ví dụ: store của bạn bắt đầu tính phí $29 từ mùng 5 hàng tháng. Đến ngày 25 tháng này bạn yêu cầu đóng store thì khoản $29 sẽ không được refund dưới dạng tiền mặt. Tuy nhiên 10 ngày chưa sử dụng gói $29 có thể được chuyển sang store thứ hai của bạn cũng dùng gói $29.

– Account phải trả hết nợ mới được refund và đóng store

Ví dụ: account balance của bạn đang có $70. Tổng các khoản phí pending đang là $100. Trường hợp này bạn cần nạp thêm $30 để thực hiện lệnh đóng store.

2- Phương Thức Refund

Merchize chỉ refund qua Payoneer, do vậy chỉ áp dụng refund cho các khoản nhỏ nhất là $50.

Table of Contents