ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA MERCHIZE

Đây là bản tổng hợp tất cả thông tin quan trọng mà bạn cần phải biết trước khi sử dụng các dịch vụ của Merchize. Các chính sách được nêu trong văn bản này được dựa trên tiêu chuẩn/ quy chuẩn hiện tại của hầu hết các nền tảng dịch vụ tương tự trên thị trường và đồng thời đảm bảo sự tương thích với luật người tiêu dùng.

Merchize mong muốn mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất kèm theo các chính sách rõ ràng, chi tiết để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên trong mọi trường hợp.

Các cụm từ được sử dụng trong các điều khoản dịch vụ này như “chúng tôi” và “Merchize” đại diện cho Merchize Việt Nam (như được định nghĩa trong Phần 4 bên dưới). 

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào các dịch vụ hiện tại cũng sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ này. Merchize có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi lên trang web Merchize. Bạn nên theo sát các Điều khoản dịch vụ theo thời gian để nắm được các cập nhật và thay đổi có thể ảnh hưởng đến bạn và quá trình sử dụng dịch vụ. Trường hợp nếu bạn không chấp nhận những thay đổi đó, bạn có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ tại Merchize.

Bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có hoặc được tham chiếu rõ ràng trong Điều khoản dịch vụ này, bao gồm Chính sách sử dụng chấp nhận được của Merchize (“AUP”) và Chính sách quyền riêng tư, Chính sách Fulfillment tại Merchize và Merchize Phụ lục Xử lý Dữ liệu (“DPA”) trước khi đăng ký Tài khoản hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Merchize.

Các phần tóm tắt cho từng phần sẽ được cung cấp bằng chữ in nghiêng ở cuối để thuận tiện cho việc nắm bắt nội dung, tuy nhiên sẽ không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. 

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm bất kỳ tài liệu nào được đề cập đến trong Điều khoản Dịch vụ để có cái nhìn tổng quan nhất về trách nhiệm pháp lý của bạn cũng như của Merchize. 

Bằng cách đăng ký Tài khoản Merchize (như được định nghĩa trong Phần 1) hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Merchize (như được định nghĩa bên dưới), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây (“Điều khoản Dịch vụ”).

1. Điều khoản về tài khoản

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản Merchize bằng cách cung cấp tên pháp lý đầy đủ, địa chỉ hiện tại, số điện thoại, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác mà Merchize yêu cầu. Merchize có quyền từ chối đơn đăng ký Tài khoản của bạn hoặc hủy Tài khoản hiện có, vì bất kỳ lý do gì.

 • Bạn phải trên: (i) 18 tuổi, hoặc (ii) ít nhất là tuổi trưởng thành được pháp luật ở nơi cư trú công nhận tại thời điểm bạn mở Tài khoản Merchize.
 • Bạn xác nhận rằng việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào do Merchize cung cấp sẽ phục vụ hoạt động kinh doanh chứ không phải cho bất kỳ mục đích cá nhân hay hộ gia đình nào.
 • Bạn xác nhận rằng Merchize sẽ sử dụng địa chỉ email bạn cung cấp khi mở Tài khoản hoặc do bạn cập nhật theo thời gian là phương thức chính để liên lạc với bạn.
 • Bạn chịu trách nhiệm giữ cho mật khẩu của bạn an toàn. Merchize không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không duy trì tính bảo mật của Tài khoản và mật khẩu của mình.
 • Bạn chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động, nội dung bao gồm hình ảnh, video, đồ họa, văn bản, tệp âm thanh, mã hàng, thông tin hoặc dữ liệu được tải lên, thu thập, tạo, lưu trữ, hiển thị, phân phối, truyền hoặc trưng bày trên hoặc liên quan đến Tài khoản của bạn.

Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ, bao gồm cả AUP có thể dẫn đến việc Dịch vụ của bạn bị chấm dứt ngay lập tức và quyết định cuối cùng sẽ do Merchize nắm quyền.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ, bao gồm cả AUP có thể dẫn đến việc Dịch vụ của bạn bị chấm dứt ngay lập tức và quyết định cuối cùng sẽ do Merchize nắm quyền.

2. Kích hoạt tài khoản

2.1 Chủ sở hữu tài khoản

Theo mục 2.1 (2), người đăng ký Dịch vụ bằng cách mở Tài khoản sẽ là bên ký hợp đồng (“Chủ sở hữu cửa hàng”) và sẽ là người được phép sử dụng bất kỳ Tài khoản nào được chúng tôi cung cấp và sử dụng các dịch vụ liên quan.

Nếu bạn được ủy quyền đăng ký Dịch vụ thay mặt cho chủ sở hữu, thì chủ sở hữu, tức người ủy quyền sẽ là Chủ sở hữu cửa hàng. Nếu bạn đăng ký Dịch vụ thay mặt cho chủ lao động của mình, thì bạn phải sử dụng địa chỉ email do chủ lao động cấp và bạn- thay mặt cho chủ sở hữu cần cam kết và đảm bảo rằng tài khoản và cửa hàng được đăng ký sẽ tuân theo điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Cửa hàng Merchize của bạn chỉ có thể được quản lý bởi Chủ sở hữu cửa hàng. Một Chủ sở hữu cửa hàng có thể có nhiều Cửa hàng Merchize. “Cửa hàng” có nghĩa là cửa hàng trực tuyến hoặc (các) địa điểm bán lẻ thực tế được liên kết với Tài khoản.

2.2 Tài khoản nhân viên

Dựa trên bảng giá dịch vụ Merchize, bạn có thể tạo một hoặc nhiều tài khoản nhân viên cho phép nhân viên của bạn truy cập vào Tài khoản chung của công ty. Với Tài khoản nhân viên, Chủ sở hữu cửa hàng có thể đặt quyền và cho phép người khác làm việc trong Tài khoản của họ với cấp độ truy cập khác nhau (ví dụ: bạn có thể giới hạn quyền truy cập của Tài khoản nhân viên đối với thông tin bán hàng trên trang Báo cáo hoặc không cho phép Tài khoản Nhân viên thay đổi cài đặt chung của cửa hàng).

Chủ cửa hàng chịu trách nhiệm về các hành vi, thiếu sót và lỗi phát sinh từ việc sử dụng Tài khoản nhân viên trong việc sử dụng các tài khoản này.

Chủ sở hữu cửa hàng và người sử dụng Tài khoản nhân viên đều được gọi chung là “Người dùng của Merchize”.

2.3 Tài khoản thanh toán

Ở giai đoạn hiện tại, Merchize không cung cấp tài khoản thanh toán cho bất kỳ cửa hàng nào. Chủ cửa hàng chịu trách nhiệm tạo và thêm thông tin tài khoản thanh toán của họ vào nền tảng để người mua có thể mua sản phẩm của họ. Mọi vấn đề liên quan đến tài khoản thanh toán của họ sẽ được giải quyết giữa chủ tài khoản thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Merchize chỉ cung cấp giải pháp kết nối cửa hàng với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán theo API của nhà cung cấp dịch vụ. Merchize không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quá trình này do bất kỳ loại lỗi nào.

2.4 Tên miền

Merchize không cung cấp tên miền cho cửa hàng của bạn. Bạn có thể mua miền tại bất kỳ nhà cung cấp tên miền nào và kết nối miền của bạn với Merchize.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Chỉ một người duy nhất là “Chủ sở hữu cửa hàng” và thường là người đăng ký Dịch vụ Merchize. Chủ sở hữu cửa hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về Tài khoản, bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này và chịu trách nhiệm về các hành động của những người khác truy cập vào Tài khoản. Nếu bạn được ủy quyền bởi chủ sở hữu tài khoản đăng ký, thì người ủy quyền của bạn là Chủ sở hữu cửa hàng chịu trách nhiệm về Tài khoản đó.

3. Các điều khoản chung

Bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Điều khoản dịch vụ này, bao gồm AUP và Chính sách quyền riêng tư trước khi bạn trở thành Người dùng của Merchize.

 1. Tất cả các hỗ trợ về kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ chỉ được cung cấp cho Người dùng của Merchize.
 2. Điều khoản Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật.
 3. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Merchize có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản Dịch vụ được sửa đổi lên trang web của Merchize, có sẵn tại https://www.Merchize.com/terms và các sửa đổi đó đối với Điều khoản Dịch vụ có hiệu lực kể từ ngày đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Điều khoản dịch vụ sửa đổi được đăng lên trang web Merchize tương đương với việc bạn đồng ý và chấp nhận Điều khoản dịch vụ đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản dịch vụ, bạn có quyền ngưng sử dụng các Dịch vụ của Merchize.
 4. Bạn không được sử dụng Dịch vụ của Merchize cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực tài phán của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền), luật áp dụng cho bạn trong khu vực tài phán của khách hàng, hoặc luật pháp của Canada và Tỉnh Ontario. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành trong việc sử dụng Dịch vụ và thực hiện các nghĩa vụ của bạn theo Điều khoản dịch vụ.
 5. Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, bán hoặc khai thác bất kỳ phần nào thuộc về Dịch vụ của Merchize, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Merchize.
 6. Bạn sẽ không mua công cụ tìm kiếm hoặc các từ khóa trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột khác (chẳng hạn như Google AdWords), hoặc tên miền sử dụng nhãn hiệu Merchize hoặc Merchize và / hoặc các biến thể và lỗi chính tả của chúng.
 7. Các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ sẽ được gửi đến Bộ phận hỗ trợ của Merchize.
 8. Bạn hiểu rằng các Tài liệu của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền đi mà không được mã hóa để (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của nhà mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.
 9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả thông tin được Merchize truyền đến hoặc lưu trữ, được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Merchize tại https://www.Merchize.com/privacy
 10. Điều khoản Dịch vụ có thể có sẵn bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc xung đột nào giữa Điều khoản dịch vụ bằng tiếng Anh này và Điều khoản dịch vụ của Merchize có sẵn bằng ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh mới nhất của Điều khoản dịch vụ tại https://www.Merchize.com/terms sẽ được ưu tiên áp dụng.
 11. Tất cả các điều khoản và quy định của Điều khoản dịch vụ sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên và đối với những người thừa kế, người được chuyển nhượng được phép và đại diện hợp pháp của họ. Merchize sẽ được phép chuyển nhượng các Điều khoản Dịch vụ này mà không cần thông báo cho bạn hoặc được sự đồng ý của bạn. Bạn sẽ không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao Điều khoản dịch vụ, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn dưới đây, cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Merchize, được cung cấp hoặc giữ lại theo quyết định riêng của Merchize.
 12. Nếu bất kỳ điều khoản nào, hoặc một phần điều khoản nào, trong Điều khoản dịch vụ này, vì bất kỳ lý do gì, được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì tính không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác (hoặc không bị ảnh hưởng một phần của điều khoản) của Điều khoản Dịch vụ và Điều khoản Dịch vụ sẽ được hiểu là nếu điều khoản không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, hoặc một phần của điều khoản, chưa bao giờ được bao gồm trong Điều khoản Dịch vụ.

Các phần 1, 3 (2) – (5), 4, 6-8, 13-14, 16 (9) – (11), 18, 20 và 21 sẽ vẫn tồn tại sau khi các Điều khoản dịch vụ này chấm dứt hoặc hết hạn.

4. Các quyền của Merchize

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Không phải tất cả các Dịch vụ và tính năng đều có sẵn ở mọi khu vực pháp lý và chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Dịch vụ hoặc tính năng nào ở bất kỳ khu vực pháp lý nào.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi có quyền xóa Tài liệu và tạm ngừng hoặc chấm dứt Tài khoản nếu chúng tôi xác định được rằng hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp qua Cửa hàng hoặc Tài liệu được tải lên hoặc đăng lên Cửa hàng vi phạm Chính sách sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“ AUP ”) hoặc các Điều khoản Dịch vụ này.

Hành vi lạm dụng bằng lời nói hoặc bằng văn bản dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả đe dọa lạm dụng hoặc bị trừng phạt) đối với bất kỳ khách hàng nào của Merchize, nhân viên, thành viên hoặc viên chức của Merchize sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản ngay lập tức.

Merchize không sàng lọc trước Tài liệu và chúng tôi có toàn quyền quyết định từ chối hoặc xóa bất kỳ Tài liệu nào khỏi Dịch vụ, bao gồm cả Cửa hàng của bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền cung cấp dịch vụ của mình cho các đối thủ cạnh tranh của bạn và không hứa hẹn về tính độc quyền trong bất kỳ phân khúc thị trường cụ thể nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng nhân viên và nhà thầu của Merchize cũng có thể là khách hàng / người bán của Merchize và họ có thể cạnh tranh với bạn, mặc dù họ có thể không sử dụng Thông tin bí mật của bạn (như được định nghĩa trong Phần 6) để làm như vậy.

Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu để xác định hoặc xác nhận quyền sở hữu Tài khoản. Tài liệu có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, bản sao của giấy phép kinh doanh của bạn, giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp, bốn chữ số cuối của thẻ tín dụng trong hồ sơ, tư cách là nhân viên của một tổ chức, v.v.

Merchize giữ quyền xác định, theo phán quyết duy nhất của chúng tôi, quyền sở hữu Tài khoản hợp pháp và chuyển Tài khoản cho Chủ cửa hàng hợp pháp. Nếu chúng tôi không thể xác định một cách hợp lý Chủ cửa hàng hợp pháp mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của chúng tôi, Merchize có quyền tạm thời vô hiệu Tài khoản cho đến khi giải quyết được giữa các bên tranh chấp.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Chúng tôi có thể sửa đổi, hủy bỏ hoặc từ chối dịch vụ bất cứ lúc nào. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài khoản Merchize, chúng tôi có thể đóng băng tài khoản hoặc chuyển nó cho chủ sở hữu hợp pháp, theo quyết định của chúng tôi.

5. Bảo mật thông tin

“Những dữ liệu bảo mật” sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ và tất cả thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của một bên và không được công khai, bao gồm thông tin kinh doanh cụ thể, quy trình kỹ thuật và công thức, phần mềm, danh sách khách hàng, danh sách khách hàng tiềm năng, tên, địa chỉ và các thông tin khác liên quan đến khách hàng và khách hàng tiềm năng, thiết kế sản phẩm, bán hàng, chi phí (bao gồm bất kỳ phí xử lý có liên quan nào), bảng giá và thông tin tài chính, kế hoạch kinh doanh và dữ liệu tiếp thị chưa được công bố khác cũng như bất kỳ thông tin bí mật và độc quyền nào khác, cho dù có được coi là bí mật hoặc độc quyền.
“Dữ liệu bảo mật” của Merchize bao gồm tất cả thông tin mà bạn nhận được liên quan đến chúng tôi hoặc đến Dịch vụ mà công chúng chưa được biết đến bao gồm cả thông tin liên quan đến các thông lệ và chương trình bảo mật của chúng tôi.

Mỗi bên đồng ý chỉ sử dụng “Dữ liệu bảo mật “của bên kia khi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều khoản dịch vụ này và phù hợp với bất kỳ nghĩa vụ nào khác trong Điều khoản dịch vụ này bao gồm Mục 6. 

Mỗi bên đồng ý rằng mình sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý và cơ bản tương đương với các bước cần thực hiện để bảo vệ thông tin độc quyền của chính mình, để ngăn chặn việc sao chép, tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ Dữ liệu bảo mật nào .

Ngoài (i) việc cho phép nhân viên, đại lý và nhà thầu phụ của nó, những người phải có quyền truy cập vào Thông tin bí mật để thực hiện các nghĩa vụ của bên đó dưới đây, các bên phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt như các điều khoản được nêu trong tài liệu này; hoặc (ii) theo yêu cầu của bất kỳ luật, quy định hoặc lệnh nào của bất kỳ tòa án có thẩm quyền thích hợp nào đối với các bên và chủ đề có trong Điều khoản Dịch vụ này, với điều kiện là, nếu được pháp luật cho phép, bên tiếp nhận phải nhắc nhở bên tiết lộ thông báo bằng văn bản và sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng việc tiết lộ đó được xử lý bí mật.

Thông tin bí mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào mà bên nhận có thể chứng minh: (A) đã thuộc phạm vi công cộng, hoặc đã được biết hoặc thuộc quyền sở hữu của bên nhận, tại thời điểm tiết lộ thông tin đó; (B) được phát triển độc lập bởi bên nhận mà không sử dụng hoặc tham chiếu đến Thông tin bí mật của bên kia và không vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản dịch vụ này; hoặc (C) sau đó được bên nhận thu thập một cách hợp pháp từ một nguồn không phải là bên tiết lộ mà không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ này.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Cả bạn và Merchize đồng ý chỉ sử dụng Dữ liệu bảo mật của người kia để thực hiện các nghĩa vụ trong Điều khoản dịch vụ này. Dữ liệu bảo mật phải được bảo vệ và tôn trọng.

6. Giới hạn trách nhiệm

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, Merchize sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mẫu mực, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, sử dụng , dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác do sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ.

Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp Merchize hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về lợi nhuận bị mất hoặc bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi, Dịch vụ của chúng tôi hoặc các Điều khoản Dịch vụ này (tuy nhiên phát sinh bao gồm thiếu trách nhiệm). Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và (nếu có) công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác của Merchize, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên và nhà cung cấp vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà nó kết hợp bằng cách tham chiếu (bao gồm AUP), hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc các quyền của bên thứ ba.

Việc sử dụng Dịch vụ của bạn là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ bảo hành hoặc điều kiện nào, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định.

Merchize không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Merchize không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Merchize không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc các tài liệu khác mà bạn mua hoặc có được thông qua Dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn vi phạm pháp luật, vi phạm thỏa thuận này hoặc đi ngược lại các quyền của bên thứ ba, đặc biệt nếu bạn bị kiện.

Dịch vụ “nguyên trạng” nên có thể có lỗi hoặc gián đoạn và chúng tôi không cung cấp bảo hành và trách nhiệm pháp lý của chúng tôi có giới hạn.

7. Thỏa thuận từ bỏ và hoàn thành

Việc Merchize không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Điều khoản Dịch vụ, bao gồm các tài liệu mà nó kết hợp bằng cách tham chiếu, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Merchize và điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ và Tài khoản của bạn, thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và Merchize (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thỏa thuận nào trước đó phiên bản của Điều khoản Dịch vụ).

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Nếu Merchize chọn không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong số này vào bất kỳ lúc nào, điều đó không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền đó sau này.

Các Điều khoản Dịch vụ này tạo nên thỏa thuận áp dụng cho bạn. Điều này có nghĩa là bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa bạn và Merchize sẽ không áp dụng nếu chúng xung đột với các điều khoản này.

8. Sở hữu trí tuệ và nội dung khách hàng

Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ Merchize. Tất cả tài liệu bạn tải lên vẫn là của bạn. Bạn có thể xóa Merchize Store của mình bất kỳ lúc nào bằng cách xóa Tài khoản của bạn.

Bằng cách tải lên Tài liệu, bạn đồng ý: (a) cho phép người dùng internet khác xem Tài liệu mà bạn đăng công khai lên Cửa hàng của mình; (b) để cho phép Merchize lưu trữ, và trong trường hợp Tài liệu bạn đăng công khai, hiển thị và sử dụng Tài liệu của bạn; và (c) Merchize có thể, bất cứ lúc nào, xem xét và xóa tất cả các Tài liệu được gửi đến Dịch vụ của mình, mặc dù Merchize không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả các Tài liệu mà bạn tải lên Cửa hàng; tuy nhiên, bằng cách đặt Cửa hàng của bạn ở chế độ công khai, bạn đồng ý cho phép người khác xem Tài liệu mà bạn đăng công khai lên Cửa hàng của mình. Bạn có trách nhiệm tuân thủ các Tài liệu với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Merchize sẽ có quyền và giấy phép không độc quyền để sử dụng tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng được liên kết với Cửa hàng của bạn để quảng cáo Dịch vụ.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Mọi thứ bạn tải lên vẫn là của bạn và là trách nhiệm của bạn.

9. Dịch vụ Fulfillment tại Merchize

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ fulfillment của Merchize, việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ vận chuyển của Merchize phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của Merchize, có tại (a) https://www.Merchize.com/fulfillment-policy. 

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Nếu bạn sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Merchize, bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Merchize Fulfillment.

10. Chi phí thanh toán

Bạn sẽ thanh toán các khoản Phí áp dụng cho đăng ký Dịch vụ Trực tuyến của mình (“Phí đăng ký”) và bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí hiện hành liên quan đến giá trị bán hàng được thực hiện qua Cửa hàng của bạn khi sử dụng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ngoài Merchize Payments (“Phí giao dịch”), và bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc bạn mua hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Cùng với nhau, Phí đăng ký, Phí giao dịch và Phí thực hiện được gọi chung là “Chi Phí”.

Bạn phải giữ số dư tài khoản hợp lệ với chúng tôi để thanh toán tất cả các khoản Phí phát sinh và định kỳ. Merchize sẽ tiếp tục tính các Phí áp dụng cho Phương thức Thanh toán Ủy quyền cho đến khi Dịch vụ bị chấm dứt và bất kỳ và tất cả các Khoản phí chưa thanh toán đã được thanh toán đầy đủ. Trừ khi được chỉ định khác, tất cả các khoản Phí và các khoản phí khác đều được tính bằng đô la Mỹ và tất cả các khoản thanh toán sẽ bằng đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ.

Phí Đăng ký được thanh toán trước và sẽ được lập hóa đơn trong khoảng thời gian 30 ngày (“Ngày thanh toán”). Phí giao dịch, phí thực hiện và các khoản phí bổ sung sẽ được tính tùy theo quyết định của Merchize và dịch vụ thực hiện chỉ hoạt động nếu phí thực hiện được tính đầy đủ. Bạn sẽ bị tính phí vào mỗi Ngày thanh toán cho tất cả các Phí chưa thanh toán chưa được tính trước đó. Chi phí này sẽ xuất hiện trên hóa đơn và có thể được tìm thấy trên trang Thanh toán. Người dùng có khoảng hai tuần để xử lí và giải quyết mọi vấn đề với việc thanh toán Phí đăng ký.

Nếu chúng tôi không thể nhận được các khoản phí thanh toán của bạn chúng tôi sẽ truy cập Phương thức Thanh toán Được Ủy quyền nào vài ngày sau đó, theo quyết định của Merchize. Nếu điều này vẫn không hiệu quả, chúng tôi sẽ thực hiện lại một lần nữa theo quyết định của Merchize. Nếu nỗ lực cuối cùng của chúng tôi không thành công, chúng tôi có thể tạm ngừng và thu hồi quyền truy cập vào Tài khoản và Dịch vụ của bạn. Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt lại khi bạn thanh toán mọi khoản Phí chưa thanh toán, cộng với các khoản Phí áp dụng cho chu kỳ thanh toán tiếp theo của bạn. Bạn có thể không truy cập được vào Tài khoản hoặc cửa hàng của mình trong bất kỳ khoảng thời gian tạm ngưng nào. Nếu các khoản Phí chưa thanh toán vẫn chưa được thanh toán trong 60 ngày sau ngày tạm ngưng, Merchize có quyền chấm dứt Tài khoản của bạn.

Tất cả các khoản Phí không bao gồm doanh số bán hàng, hàng hóa và dịch vụ của liên bang, tỉnh, bang, địa phương hoặc chính phủ khác hiện hành (bao gồm cả Thuế hàng hóa và doanh thu theo Đạo luật thuế hàng hóa và dịch vụ, Chương 117A của Singapore), các loại thuế, phí hoặc lệ phí hiện hành. có hiệu lực hoặc có hiệu lực trong tương lai (“Thuế”).

Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các loại Thuế hiện hành phát sinh từ hoặc do kết quả của việc bạn đăng ký hoặc mua các sản phẩm và dịch vụ của Merchize. Trong phạm vi Merchize tính các khoản Thuế này, chúng được tính bằng thuế suất áp dụng dựa trên địa chỉ thanh toán mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Số tiền này được bổ sung vào Chi Phí cho các sản phẩm và dịch vụ đó và sẽ được lập hóa đơn cho Phương thức Thanh toán Được Ủy quyền của bạn. Nếu bạn được miễn nộp các loại Thuế như vậy, bạn phải cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về việc bạn được miễn, trong một số khu vực pháp lý bao gồm giấy chứng nhận gốc đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành chứng thực trạng thái được miễn thuế. Miễn thuế sẽ chỉ áp dụng từ và sau ngày chúng tôi nhận được bằng chứng thỏa đáng để Merchize miễn thuế cho bạn. Nếu bạn không bị Merchize tính Thuế, bạn có trách nhiệm xác định xem Thuế có phải nộp hay không và nếu có, hãy tự nộp Thuế cho cơ quan thuế thích hợp trong khu vực tài phán của bạn.

Để tránh nghi ngờ, tất cả các khoản tiền bạn phải trả cho Merchize theo Điều khoản dịch vụ này sẽ được thanh toán miễn phí và không có bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu lưu nào. Ngoài các khoản Thuế do Merchize tính cho bạn và thay mặt bạn nộp cho cơ quan thuế thích hợp, bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu trừ nào theo quy định của pháp luật sẽ do bạn chịu và thanh toán riêng cho cơ quan thuế liên quan. Merchize sẽ được quyền tính toàn bộ Phí được quy định theo Điều khoản Dịch vụ này vào Phương thức Thanh toán Được Ủy quyền của bạn, bỏ qua bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu lưu nào có thể được yêu cầu.

Bạn phải duy trì một địa điểm vật lý chinh xác và cố định cho Cửa hàng Merchize của mình. Nếu bạn thay đổi khu vực pháp lý, bạn phải cập nhật nhanh chóng vị trí của mình trong menu quản trị.

Merchize không hoàn lại tiền.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Số dư hợp lệ là bắt buộc đối với tất cả các cửa hàng. Bạn sẽ được lập hóa đơn cho Chi Phí đăng ký của mình 30 ngày một lần. Mọi Phí giao dịch hoặc Phí bổ sung sẽ được tính vào phương thức thanh toán của bạn. Nếu chúng tôi không thể nhận được chi phí thanh toán của bạn sau 3 lần, chúng tôi có quyền đóng Cửa hàng của bạn. Bạn có thể được yêu cầu nộp Thuế cho Merchize hoặc tự nộp cho cơ quan thuế địa phương của bạn. Merchize sẽ không hoàn lại tiền.

11. Hủy bỏ và chấm dứt

Bạn có thể hủy Tài khoản của mình và chấm dứt Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Merchize, sau đó thực hiện theo các hướng dẫn cụ thể được chỉ ra cho bạn trong phản hồi của Merchize.

Khi một trong hai bên chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì:

 • Merchize sẽ ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn và bạn sẽ không thể truy cập vào Tài khoản của mình nữa;
 • trừ khi có quy định khác trong Điều khoản dịch vụ, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả nào của bất kỳ khoản Phí nào khác;
 • bất kỳ số dư chưa thanh toán nào để bạn sử dụng Dịch vụ cho đến ngày có hiệu lực của việc chấm dứt đó sẽ ngay lập tức đến hạn và phải thanh toán đầy đủ; và
 • trang web Cửa hàng của bạn sẽ được đưa vào ngoại tuyến.
 • Nếu bạn đã mua một tên miền thông qua Merchize, sau khi hủy bỏ, miền của bạn sẽ không được tự động gia hạn nữa. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ có trách nhiệm duy nhất là giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến miền của bạn với nhà cung cấp miền.
 • Nếu vào ngày chấm dứt Dịch vụ, bạn còn nợ bất kỳ khoản Phí nào chưa thanh toán, bạn sẽ nhận được một hóa đơn cuối cùng qua email. Khi hóa đơn đó đã được thanh toán đầy đủ, bạn sẽ không bị tính phí nữa.
 • Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ Merchize, Điều khoản Dịch vụ và / hoặc Tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Việc chấm dứt Điều khoản dịch vụ sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh trước ngày chấm dứt.
 • Gian lận: Không giới hạn bất kỳ biện pháp xử lý nào khác, Merchize có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn (bằng cách kết án, dàn xếp, bảo hiểm hoặc điều tra ký quỹ, hoặc bằng cách khác) đã tham gia vào hoạt động gian lận liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Để chấm dứt dịch vụ, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ. Merchize sẽ phản hồi với thông tin cụ thể về quy trình chấm dứt tài khoản của bạn. Sau khi việc chấm dứt được xác nhận, các miền đã mua qua Merchize sẽ không còn được tự động gia hạn nữa. Nếu bạn hủy vào giữa chu kỳ thanh toán, bạn sẽ nhận được một hóa đơn email cuối cùng.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào. Bất kỳ gian lận nào và chúng tôi sẽ đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

12. Các sửa đổi đối với dịch vụ và giá cả

Giá sử dụng Dịch vụ có thể thay đổi sau 30 ngày kể từ Merchize. Thông báo sẽ được cung cấp bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các thay đổi lên Trang web Merchize (Merchize.com) hoặc menu quản trị của Cửa hàng Merchize của bạ.

Merchize bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào, và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo.

Merchize sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng dịch vụ bất cứ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm.

13. Dịch vụ Beta

Merchize có thể, theo quyết định riêng của mình, mời bạn sử dụng, trên cơ sở dùng thử, các tính năng trước khi phát hành hoặc bản beta đang được phát triển và chưa có sẵn cho tất cả người bán (“Dịch vụ Beta”). Dịch vụ Beta có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung mà Merchize sẽ cung cấp cho bạn trước khi bạn sử dụng Dịch vụ Beta. Các Dịch vụ Beta và tất cả các cuộc trò chuyện liên quan và tài liệu liên quan đến đó sẽ được coi là Dữ liệu bảo mật của Merchize và tuân theo các điều khoản bảo mật trong thỏa thuận này. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào hoặc tiết lộ việc tham gia của bạn vào Dịch vụ Beta mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Merchize. Merchize không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Dịch vụ Beta sẽ hoạt động. Merchize có thể ngừng các Dịch vụ Beta vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Merchize sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ Beta. Dịch vụ Beta có thể không hoạt động theo cách giống như phiên bản cuối cùng. Merchize có thể thay đổi hoặc không phát hành phiên bản cuối cùng hoặc phiên bản thương mại của Dịch vụ Beta theo quyết định riêng của chúng tôi.

14. Phản hồi và đánh giá

Merchize hoan nghênh mọi ý tưởng và / hoặc đề xuất liên quan đến việc cải tiến hoặc bổ sung Dịch vụ. Trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ việc tiết lộ nào về bất kỳ ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu liên quan nào hoặc bất kỳ đánh giá nào về Dịch vụ, Dịch vụ của bên thứ ba hoặc bất kỳ Nhà cung cấp bên thứ ba nào (gọi chung là “Phản hồi”) cho Merchize sẽ không phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ bảo mật hoặc mong đợi bồi thường nào. Bằng cách gửi Phản hồi cho Merchize (cho dù được gửi trực tiếp cho Merchize hay được đăng trên bất kỳ diễn đàn hoặc trang được lưu trữ nào của Merchize), bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền trong Phản hồi và Merchize được tự do triển khai và sử dụng Phản hồi nếu muốn, do bạn cung cấp hoặc như được sửa đổi bởi Merchize, mà không có sự cho phép hoặc cấp phép từ bạn hoặc từ bất kỳ bên thứ ba nào. Mọi đánh giá về Dịch vụ bên thứ ba hoặc Nhà cung cấp bên thứ ba mà bạn gửi cho Merchize phải chính xác theo hiểu biết tốt nhất của bạn và không được bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, nói xấu, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các hành vi khác gây hại cho bên thứ ba hoặc có thể bị phản đối. Merchize có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc chỉnh sửa Phản hồi của Dịch vụ bên thứ ba hoặc Nhà cung cấp bên thứ ba, nhưng không thường xuyên kiểm tra Phản hồi đã đăng.

15. Thông báo DMCA và Quy trình gỡ bỏ

Merchize ủng hộ việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và yêu cầu các thương gia Merchize cũng làm như vậy. Chính sách của chúng tôi là phản hồi tất cả các thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc. Nếu ai đó tin rằng một trong những người bán của chúng tôi đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ, họ có thể gửi Thông báo DMCA tới đại lý được chỉ định của Merchize bằng cách sử dụng biểu mẫu của chúng tôi. Khi nhận được Thông báo DMCA, chúng tôi có thể xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các Tài liệu bị khiếu nại là vi phạm bản quyền. Sau khi được cung cấp thông báo gỡ xuống, người bán có thể trả lời bằng thông báo phản đối bằng cách sử dụng biểu mẫu của chúng tôi nếu họ phản đối đơn khiếu nại. Người khiếu nại ban đầu có 14 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được thông báo phản đối để yêu cầu lệnh tòa hạn chế người bán tham gia vào hoạt động vi phạm, nếu không, chúng tôi sẽ khôi phục tài liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông báo DMCA và Quy trình gỡ xuống của chúng tôi.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Merchize tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bạn cũng vậy. Nếu chúng tôi nhận được Thông báo DMCA, chúng tôi có thể vô hiệu hóa quyền truy cập hoặc xóa nội dung bị cáo buộc vi phạm khỏi trang web của bạn. Nếu bạn cho rằng khiếu nại không hợp lệ, bạn có thể tiếp tục với thông báo phản đối.

Nếu bạn cho rằng một trong những người bán của chúng tôi đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, bạn có thể gửi cho Merchize Thông báo DMCA. Chúng tôi sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa quyền truy cập hoặc xóa nội dung và thông báo cho người bán. Hãy lưu ý rằng chúng tôi đăng tất cả các thông báo mà chúng tôi nhận được.

16. Quyền lợi của bên thứ 3

Áp dụng cho Merchize và các chi nhánh của Merchize, Người dùng Merchize hoặc bất kỳ ai truy cập Dịch vụ của Merchize theo Điều khoản dịch vụ này, trừ khi được quy định khác trong Điều khoản dịch vụ này, không cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là một bên của Điều khoản dịch vụ này sẽ có bất kỳ quyền nào để thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này, bất kể cá nhân hoặc tổ chức đó đã được xác định bằng tên hay chưa, với tư cách là thành viên của một lớp hay đang trả lời một mô tả cụ thể. Để tránh nghi ngờ, điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền của bất kỳ người được chuyển nhượng hoặc người được chuyển nhượng nào được phép đối với các Điều khoản này.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

Chỉ Merchize, Người dùng Merchize và những người truy cập Dịch vụ của Merchize mới có bất kỳ quyền nào theo Điều khoản Dịch vụ này.Chỉ Merchize, Người dùng Merchize và những người truy cập Dịch vụ của Merchize mới có bất kỳ quyền nào theo Điều khoản Dịch vụ này.

17. Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu

Merchize cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và thông tin cá nhân của khách hàng. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân này của Merchize được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Ngoài ra, nếu: (a) bạn được thành lập tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA); (b) bạn cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng ở EEA; hoặc (c) bạn phải tuân theo các yêu cầu của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu, việc Merchize thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bất kỳ cư dân Châu Âu nào cũng phải tuân theo Phụ lục về xử lý dữ liệu của chúng tôi.

Điều này có nghĩa là

Việc sử dụng và thu thập thông tin cá nhân của Merchize được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Ngoài ra, nếu bạn hoặc khách hàng của bạn sống ở Châu Âu, việc sử dụng và thu thập thông tin cá nhân ở Châu Âu của Merchize chịu sự điều chỉnh của Phụ lục Xử lý Dữ liệu của chúng tôi.

Merchize PTE. LTD.

1 RAFFLES PLACE #40-02 ONE RAFFLES PLACE SINGAPORE (048616)

MERCHIZE LIMITED

27, Old Gloucester Street, WC1N 3AX, LONDON, United Kingdom
 

Singapore