Selling Guide

HDSD Mockup Template

Hướng dẫn sử dụng Mockup & Template 3D

Tổng hợp file Template & Mockup áo 3D:  1. 3D Hoodie + Zip Hoodie:  + Mockup: https://drive.google.com/drive/folders/1ObfxX_dsAnXq0Y2g0XEns624uWNjyeJ1 + Template: https://drive.google.com/drive/folders/1cPW73cRRBPVB3nGrO7i-4C4zNrkzYYoT 3. 3D Sweatshirt:  + Mockup: https://drive.google.com/drive/folders/1d-NPV8989WSGwGZ9EcY3J7Le6QnVBpIX + Template: https://drive.google.com/drive/folders/125ioRozrccYcxUKFnJZNIbS2D7ZBWDVQ 3. 3D T-shirt:  + Mockup: đang cập nhập……